ImagineMobile nyereményjáték szabályzat

2021.07.22 – 2021.07.25.

1. A játék szervezője

https://www.instagram.com/imaginemobilehu/ oldalon meghirdetett nyereményjáték

(a továbbiakban: ”Játék”), szervezője Imagine Mobile – Siklósi Levente E.V.

(székhely: 1077 Budapest,Thököly út 23.) (továbbiakban: ”Szervező”).

2. A játék leírása

A Játék során a Szervező nyereményjátékot hirdet meg, együttműködve egy másik személlyel (“együttműködő”), melyben arra kéri a játszani

szándékozókat, hogy a játékot meghirdető, a Szervező saját instagram oldalán

(https://www.instagram.com/imaginemobilehu/) valamint https://instagram.com/ivett_szigligeti?utm_medium=copy_link instagram oldalán

publikált bejegyzés alá kommentben

írják meg, hogy ’’Kit lepne meg a nyereménnyel?,,

A Szervező 3 nyertest, a kommentben válaszoló játékosok közül, véletlenszerűen,

sorsolás útján választ ki.

3. A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy

tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki a 2-es pontban

megfogalmazott kommentet feltölti a megadott instagram bejegyzés alá. Nem

minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz

üzenetben feltöltött komment.

3.2 A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek

teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból

nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból

kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

3.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a kommentet,

1. a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem

identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet

tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki

számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;

2. b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő

személyekre nézve sértő jellegű;

3. c) Konkurenciát jelenít meg bármely formában.

 

4. A játék időtartama

A Játék időtartama: 2021.07.22-én a Játékot elindító poszt feltöltésétől, 2021.07.25.

20 óra 00 percig tart.

5. Játék menete, Nyeremények

5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt leadott egy érvényes és tartalmilag helyes

kommenttel vehet részt a sorsoláson.

5.2 A nyertes komment kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik. A

kiválasztás jellegét a Játékos elfogadja. A döntés ellen panasszal nem élhet. A

sorsolás időpontja: 2021.07.25. 21 óra 00 perc. Helyszíne: a Szervező székhelye, illetve az együttműködő székhelye.

5.3 A Szervező három elsődleges nyertest és három tartalék nyertest sorsol ki.

5.4 Az elsődleges nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első

munkanapon, a nyerteseket a szervező instagram sztoriban értesíti és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a

nyertes az üzenetre 48 órán belül nem reagál, úgy a Szervező a fenti módon felveszi

a kapcsolatot a tartalék nyertessel.  A Szervező a nyertes illetve tartaléknyertes teljes

nevét jogosult az általa üzemeltetett Instagram és Facebook oldalon is nyilvánosságra hozni.

5.5 Nyeremény:

a.) Első nyertes: 1 db telefontok, melyet a Nyertes választ ki a

www.imaginemobile.hu oldalról.

Második nyertes: 1 db Inpods 12 fülhallgató, melyet a Nyertes választ ki a

www.imaginemobile.hu oldalról.

Harmadik nyertes: 1 db óra szíj, melyet a Nyertes választ ki a

www.imaginemobile.hu oldalról.

b.) A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

c.) Minden nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak

érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény

átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat

szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való

jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak

törlését.

6. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén

kívül további kötelezettség nem terheli.

7.Adatvédelem

7.1 A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való

részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a

Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való

részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás.

7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi

rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a

Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok

törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai

kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján

Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz

fordulhat. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az

adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

8. Játékból kizárás esetei, felelősség

8.1 A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói.

8.2 A jelentkezések hiányosságáért/hibájáért, a Nyeremény nyertességének

értesítéséről a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy

késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen

Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen

Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem

szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

8.4 A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat az instagram

nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen

formában az instagramhoz, mint céghez.

8.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor

megváltoztathassa.

Budapest, 2021.07.22.

Imagine Mobile

A szervező