ImagineMobile nyereményjáték szabályzat

2020.12.06 – 2020.12.13.

1. A játék szervezője
A https://www.instagram.com/imaginemobilehu/ oldalon meghirdetett nyereményjáték
(a továbbiakban: ”Játék”), szervezője Imagine Mobile – Siklósi Levente E.V.
(székhely: 1077 Budapest,Thököly út 23.) (továbbiakban: ”Szervező”).
2. A játék leírása
A Játék során a Szervező nyereményjátékot hirdet meg, melyben arra kéri a játszani
szándékozókat, hogy a játékot meghirdető, a Szervező saját instagram oldalán
(https://www.instagram.com/imaginemobilehu/) publikált bejegyzés alá kommentben
írják meg, hogy ’’ Milyen színben szeretné megnyerni az InPod 12-es fülhallgatót,
valamint milyen telefonja van?.,,
A Szervező a nyertest a kommentben válaszoló játékosok közül, véletlenszerűen,
sorsolás útján választja ki.

3. A játékban történő részvétel feltételei
3.1. A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki a 2-es pontban
megfogalmazott kommentet feltölti a megadott instagram bejegyzés alá. Nem
minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz
üzenetben feltöltött komment. 
3.2 A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek
teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból
nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból
kizárhatja, a jelentkezését törölheti.
3.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a kommentet,
1. a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem
identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet
tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki
számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;
2. b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő
személyekre nézve sértő jellegű;
3. c) Konkurenciát jelenít meg bármely formában.   

4. A játék időtartama
A Játék időtartama: 2020.12. 06-án a Játékot elindító poszt feltöltésétől, 2020.12.13.
18 óra 00 percig tart.
5. Játék menete, Nyeremények
5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt leadott egy érvényes és tartalmilag helyes
kommenttel vehet részt a sorsoláson.
5.2 A nyertes komment kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik. A
kiválasztás jellegét Játékos elfogadja. A döntés ellen panasszal nem élhet. A
sorsolás időpontja: 2020.12.13, 18 óra 30 perc. Helyszíne: a Szervező székhelye.
5.3 A Szervező egy elsődleges nyerteset és egy tartalék nyertest sorsol ki.
5.4 Az elsődleges nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első
munkanapon, a nyertes nyereményjáték poszt alatt közzétett kommentjére
válaszolva értesíti és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a
nyertes az üzenetre 48 órán belül nem reagál, úgy a Szervező a fenti módon felveszi
a kapcsolatot a tartalék nyertessel.  A Szervező a nyertes illetve tartaléknyertes teljes
nevét jogosult az általa üzemeltetett Facebook oldalon is nyilvánosságra hozni.
5.5 Nyeremény:
a.) Első nyertes: 1 db InPods 12-es fülhallgató, válaszható színben
Második nyertes: 2 db telefontok, melyet a Nyertes választ ki a
www.imaginemobile.hu oldalról.
b.) A Nyeremény készpénzre nem váltható át.
c.) A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak
érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat
szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való
jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak
törlését.
6. Adózás
A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli.
7.Adatvédelem
7.1 A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való
részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a

Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való
részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás.
7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján
Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
fordulhat. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az
adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.
8. Játékból kizárás esetei, felelősség
8.1 A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói.
8.2 A jelentkezések hiányosságáért/hibájáért, a Nyeremény nyertességének
értesítéséről a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.3 A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen
Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen
Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem
szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.
8.4 A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat az instagram
nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen
formában az instagramhoz, mint céghez.
8.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa.

Budapest, 2020.12.06.
Imagine Mobile
A szervező