Nyereményjáték szabályzat január

ImagineMobile nyereményjáték szabályzat 2021.01.23. – 2021.01.31.

  1. A játék szervezője

A https://www.instagram.com/imaginemobilehu/ oldalon meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”), szervezője Imagine Mobile – Siklósi Levente E.V. (székhely: 1077 Budapest,Thököly út.) (továbbiakban: ”Szervező”).

  1. A játék leírása

A Játék során a Szervező nyereményjátékot hirdet meg, melyben arra kéri a játszani szándékozókat, hogy a játékot meghirdető, a Szervező saját instagram oldalán (https://www.instagram.com/imaginemobilehu/) like-olja a bejegyzést, kövesse saját instagramjáról az ImagineMobile instagram oldalát, valamint publikált bejegyzés alá kommentben írják meg, hogy ’’Kivel osztanák meg a nyereményt,,.
A Szervező a nyertest a kommentben válaszoló játékosok közül, véletlenszerűen, sorsolás útján választja ki.

  1. A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki a 2-es pontban megfogalmazott kommentet feltölti a megadott instagram bejegyzés alá. Nem minősül érvényes kommentnek egy másik felhasználó kommentjére adott válasz üzenetben feltöltött komment.

3.2 A Játékosok által feltöltött kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

3.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a kommentet,

  1. a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;
  2. b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;
  3. c) Konkurenciát jelenít meg bármely formában.  

 

 

  1. A játék időtartama

A Játék időtartama: 2021. január 23-án a Játékot elindító poszt feltöltésétől 2021. január 31-én 17 óra 00 percig tart.

  1. Játék menete, Nyeremények

5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt leadott egy érvényes és tartalmilag helyes kommenttel vehet részt a sorsoláson.

5.2 A nyertes komment kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik. A kiválasztás jellegét a Játékos elfogadja. A döntés ellen panasszal nem élhet. A sorsolás időpontja: 2021. január 31, 18 óra 00 perc. Helyszíne: a Szervező székhelye.

5.3 A Szervező egy elsődleges nyerteset és egy tartalék nyertest sorsol ki.

5.4 Az elsődleges nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első munkanapon, a nyertes nyereményjáték poszt alatt közzétett kommentjére válaszolva értesíti, valamint instagram sztoriban megosztja és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes az üzenetre 48 órán belül nem reagál, úgy a Szervező a fenti módon felveszi a kapcsolatot a tartalék nyertessel.  A Szervező a nyertes illetve tartaléknyertes teljes nevét jogosult az általa üzemeltetett Facebook oldalon is nyilvánosságra hozni.

5.5 Nyeremény:

a.) 1 db 10.000 Forint (azaz tízezer forint) értékű vásárlási utalvány, melyet a www.imaginemobile.hu oldalon vásárolhat le.

b.) A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

c.) A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak törlését.

  1. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.Adatvédelem

7.1 A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás.

7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

  1. Játékból kizárás esetei, felelősség

8.1 A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói.

8.2 A jelentkezések hiányosságáért/hibájáért, a Nyeremény nyertességének értesítéséről a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

8.4 A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat az instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában az instagramhoz, mint céghez.

8.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

Budapest, 2021. január 23.

Imagine Mobile

A szervező